111105-0157

Wichita Mountains Wildlife Refuge, Oklahoma
© 2011 Jack Rogers Photography
111105-0157

111105-0157

Wichita Mountains Wildlife Refuge, Oklahoma
© 2011 Jack Rogers Photography